IGNOU TENTATIVE DATE SHEET जारी कर दी है दिसंबर 2021 के परीक्षा के लिए

ignou tentative date sheet

IGNOU TENTATIVE DATE SHEET- इग्नू ने अपनी आधिकारिक वैबसाइट www.ignou.ac.in पर 26.10.2021 को दिसंबर 2021 की आगामी परीक्षा के लिए date sheet के लिए नोटिफ़िकेशन निकाल दिया है सभी विध्यार्थी आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर इसकी पुष्टि कर सकते है

ignou tentative date sheet

इग्नू ने कुछ खास निर्देश भी दिये है जो निम्न लिखित है

1.  यह date sheet tentative है बस। दिसंबर 2021 के सत्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए फोरम का पोर्टल जल्द ही समय से पहले खोल दिया जाएगा

2.कुछ शर्तों का अवश्य ध्यान रहे जब ऑनलाइन परीक्षा के लिए फॉर्म भरे तो

  • जिस कोर्स के लिए आप फॉर्म भर रहें हो उसके लिए आपका पंजीकरण अवश्य हो
  • अपने कोर्स जिनके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उनका असाइन्मंट तय समय पर जमा किया जा चुका हो
  • कोर्स के विषय का जो न्यूनतम समय होता है वो पूरा हो चुका हो

3. कुछ कार्यक्रम(Program)/ कोर्स(course) के पेपर MCQ पैटर्न पर आधारित होंगे जो की निम्नलिखित है

कार्यक्रम(Program) कोर्स(course)
BDP/BTS/BCA/BSW BSHF 101, FST 01
BPCHHN BNS041, BNS 042
CLIS BLI 011, BLII 012, BLII 013, BLII 014
CBS/DVAPFV/DDT/DMT/DPVCPO*DWM PCO 01
CBCS Based bachelors & Honours Degree Programmes BEVAE 181

4. कुछ कोर्स की तारीख अगर एक दिन और एक ही समय पर पड़ती है तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन निवेदन स्वीकार नहीं होगा

  • जिनका ग्रुप एक ही हो (ग्रुप 1- से ग्रुप 6) के कोर्स क्योंकि इनकी तारीख समान समह पर ही संचालित होती है
  • यदि कोर्स backlog कोर्स है तो
  • यदि कोर्स अलग अलग प्रोग्राम से है तो

5. ऊपर लिखे बिन्दुओं मे से 4 को छोड़ कर अगर किसी और प्रकार की गलती के लिए विद्यार्थी निंलिखित formate मे ईमेल 10.11.2021 से पहले करें

email – datesheet@ignou.ac.in

Sl. Enrolment No. Programme Course codes where date & session are same

 

PROGRAMME CODES :-
ACISE/ ACPDM/ BA/ BBARL/ BCA/ BCOM/ BCOMAF/ BCOMCAA/ BCOMFCA/ BED/ BHM/ BLIS/ BSC/ BSCN/ BSW/ BTS/ CAFE/ CAHT/ CAL/ CBS/ CCITSK/
CCLBL/ CCP/BPCCHN/CCH/ CCPD/ CCR/ CDM/ CES/ CETM/ CFAID/ CFDE/ CFE/ CFL/ CFN/ CGCA/ CHHA/ CPHA/ CPY/ CGL/ CHBHC/ CHCWM/ CHR/ CIB/ CIG/
CIHL/ CIS/ CIT/ CJL/ CKLC/ CLIS/ CLTA/ CMCHN/ CPEL/ CNCC/ CNIN/ CNM/ COF/ CPABN/ CPAHM/ CPAKM/ CPATHA/ CPF/ CPLT/ CPVE/ CRD/ CRUL/
CSLC/ CSWCJS/ CTE/ CTPM/ CTRBS/ CTS/ CUL/ CVAA/ CVAP/ CWHM/ DAFE/ DAQ/ DBPOFA/ DCCN/ DCE/ DDT/ DECE/ DELED/ DEVMT/ DFPT/ DIPP/ DIR/
DMT/ DNA/ DNHE/ DPLAD/ DTG/ DTS/ DUL/ DVAPFV/ DWED/ DWM/ MAAE/ MAAN/ MADE/ MADVS/ MAEDS/ MAEDU/ MAGD/ MAH/ MAPC/ MAPY/ MARD/
MATS/ MAWGS/ MCA/ MCOM/ MCOMBPCG/ MCOMFT/ MCOMMAFS/ MEC/ MEG/ MGPS/ MHA/ MHD/ MLIS/ MP/ MPA/ MPB/ MPS/ MSCCFT/ MSCDFSM/
MSCMACS/ MSO/ MSW/ MSWC/ MTM/ MTTM/ PGCACP/ PGCAE/ PGCAP/ PGCBHT/ PGCCL/ PGCGI/ PGCGPS/ PGCIATIVI/ PGCPP/ PGDAC/ PGDAE/
PGDAPP/ PGDAST/ PGDBP/ PGDCFT/ PGDCJ/ PGDCOUN/ PGDDM/ PGDDES/ PGDEDS/ PGDEMA/ PGDESD/ PGDET/ PGDFCS/ PGDFM/ PGDFMP/
PGDFSQM/ PGDGM/ PGDGPS/ PGDHE/ PGDHHM/ PGDHIVM/ PGDHO/ PGDHRM/ PGDIBO/ PGDIPR/ PGDIS/ PGDLAN/ PGDMCH/ PGDMH/ PGDMM/
PGDOM/ PGDPM/ PGDPPED/ PGDPSM/ PGDRD/ PGDSLM/ PGDSS/ PGDT/ PGDUPDL/PGDWGS/ PGJMC/ PHDMGMT/
PGDEOH//PGCCC/PHDPVA/DPVCPO/PGCMDM/ MAJMC/ PGDDVS/ DMOP/ CSWM/CGDA/MED/PGDAW/ MCA(NEW)/MSCENV/PGDCA(NEW)/PGCINDS/CPSCM/
CMAD/CYP/CAHC/CGAS/ PHDTT/ MPHILTT/ BBASM/PHDGY/PGCMHT/ MSK/ MAFCS/MADP/PGDCSR/DPVE/
CBCS PROGRAMMES (BAG/BCOMG/ BSCG/BAVTM/BAECH/ BAHIH/BAPSH/BAPCH/ BAPAH/ BASOH/ BASCANH/BAEGH/BAHDH/BSWG/BSCBCH/

 

DATE                      &

DAY

MORNING( 10;00 AM TO 1;00 PM) EVENING (2;00 PM TO 5;00 PM)
20.01.2022 MHD02/ MPS01/MSO001/MEC001/ MEC101/ MLI101/ MEG01/ MSK01/ MHI01/ MPC01/MPA001/ MPA011/ MANI001/ MCFT001/ MDE411/ MTM01/MTTM01/ MEV11/ MEVE11/ MDV101/ MGS001/ MMT001/ MVA020/ MST001/ MCH001/ MPC051/ / MEDS051/ MLE011/ MSD011/ MBP001/ MCS011/MCS201/MCS211/ BLI011/

 

BAB101/ BLI222/ MHYI044/ BPVI002/ BPVI011/ CNSHC001/ OSEI041/ OULE001/ OUL001/ MIS21/ CNS-AH001/MGS041/ BMS001/ BSL001/ CHR11/ BSMA001/BEV001/ ONR001/ BPYE001/ BSHF101/ BSSI011/ LSE02/

THU MGP001/ MFN001/ MSW001/ MES011/ MPY001/ MFC001/
  MWG001/ MTT010/ MJM001/ MJM020/ MS01/ PGDT01/
  MED001/ MLI001/MES004/ MES081/ MAW001/ MIP101/
  MEV001/ BCS011/ IBO1/ DECE01/ BNS041/ MEDS001
  BLE004/ BEDS004/  BEG005/ BES016/ BFEE102/ BHC014/
  BHME102/ BNS014/ BNS102/ BPOI004/ BPR005/ BYG001/
  DCE04/ DTG004/ MCMM004/ MCMM104/ MIR011/
  MEV024/ MVE001/ /BNRI101/ BPVI031/
  BAP001/BRL006/ES331/ BPVI041/MVEI011/ BFDI071/
  MME201/ MME301/ AWRE01/ /ECO12/BGP01/
21.01.2022 MHD03/ MPS02/ MEC002/ MLII101/ MGP002/ MFN002/ MEG02/ MSK02/ MHI02/ MPC02/ MPA002/ MPA012/ MANI002/ MRD102/ MCFT002/ MDE412/ MTM02/MTTM02/ MEV12/ MEVE12/ MDV102/ MGS002/ MMT002/ MST002/ MCH002/ MPC052/ MEDS052/ MLE012/ MSD012/ MBP002 / MCS012/ MCS202/ MCS212/

 

BSM001/ BEV002/ MME011/ MIS22/CNS-AH002/MGS042/ LSE06/ BEGC131/ / BBCCT101/ BLII012

FRI MSW002/ MES012/ MAE005/ MPYE001/ MFC002/
  MWG002/ MTT011/ MJM002/ MJM021/ MS02/  PGDT02/
  MLI002/ MES005/ MES082/ MAW002/ MIP102/ MEV002/
  MEDS002/
  BCS012/ IBO2/ DECE02/ BNS042/
  AFWE01/ BHDA101/ BEGA001/ BPOI003/ BRL001/ES332/
  BGP2/BCS091/BYG002/ /BFDI072/
22.01.2022 MHD04/ MSO003/ MEC003/ MEC103/ MLI102/ MGP003/ MEG03/ MSK03/ MHI04/ MPC03/ MPA003/MPA013/MAN001/
SAT MFN003/ MSW005/ MES013/ MAEE001/ MESE061 / MRD103/ MCFT003/ MDE413/MTM03/ MTTM03/ MEV13/ MEVE13/
  MPYE002/ MFC003/ MWG003/ MTT012/ MJM003/ MDV103/ MGS003/ MMT004/ MST003/ MCH003/ MPC053/ MEDS053/
  MJM022/ MS03/ PGDT03/ MED003/MED009/ MLI003/ MLE013/ MSD013/ MBP003/ MCS013/ MCS203/ MCS213/
  MES006/ MES083/ MAW003/ MIP103/ MEV003/ MPS003/  
  BCS031/ IBO3/ DECE03 Group-6 ( EHD04/BEGE104/ /BEGE107/EPS06/EPS09/EEC07/
  BAPI001/ BES018/ BFEE104/ BHME104/ BNS032/ BNS103/ BECE107/ EHI06/EPA06/ESO16/ MTE13/ BPY011/ BULE-006/)/
  BPOI001/ BWEE005/ CFN02/ MGY002/ MIR013/ MVE002/

BFDI073/ BPVI042/ BLP001/ MME202/MME302/ BPVI021/ BNRI102/ BPVI032/ BRL008/ BSM005/ES333/ BGP3/

BAB103/ BPVI003/ BPVI012/ OULE002/ BLI223/ BSW043/ OSEI042/ / BMS002/ BLII013
  BCS092/ /  

 

 

24.01.2022

MON

MHD06/ MPS004/ MSO004/ MEC004/ MLII102/ MFN004 / MSW003/ MES014/ MAEE002/ MESE062/ MPYE003/ MFC004/ MWG004/ MTT013/ MJM023/ MS04/ PGDT04/ MLI004/ MES007/ MES084/ MAW004/ MIP104/ MEV004/ BCS040/

 

AHE01/ BAPI002/ BES019/ BHME105/ BNS104/ BPOI002/ BWEE006/ CFN03/ DNHE01/ MGY003/ MIR014/ BJLI004/ OVA003/ BRL002/ES341/ BCS093/ MSE024/BFD074/ / BES001/ IBO4/

MEG04/ MSK05/ MHI05/ MPC04/ MPA004/ MPA014/ MAN002/ MRD004 / MCFT004/ MSW012/ MDE414/ MTM04/MTTM04/ MEV14/ MDV004/ MGS004/ MMT005/ MST004/ MCH004/ MPC054/ MEDS054/ MLE014/ MSD014/ MBP004/ MCS014/MCS206/MCS214/

 

BAB104/ BLI224/ BMS003/ ORU001/ OULE005/ BSW044/ BSWE002/ OUL002/ BSM002/ BLII014/BSL002/ CHR12/ PHE15/ BEV003/ MME012/ ONR002/ /BSSI013/ BPC003/BANC101/ BANC105/ BECC101/ BECC105/ BEGC101/ BEGC105/ BHDC101/ BHDC105/ BHIC101/ BHIC105/ / BPAC105/ BPCC101/ BPCC105/ BPSC101/BPSC105/BSOC101/ MIS23/ MGS043/ BSOC105/ ECO05/

25.01.2022 MHD01/ MPSE01/ MSOE01/ MEC105/ MLII103/ MFN005/ MEG05/ MHI03/ MPC05/ MPA005/ MPA015/ MANI003/ RDD06/ MCFT005/ MSW013/ MDE418/ MDE518/ MTM05/MTTM05/ MEV15/ MDV106/ MGS005/ MMT007/ MST005/ MLE015/ MSD015/ MBP005/ MCS15/MCS207/MCS215/

 

Group-5( BHDE107/EEG06/ BEGE106/EPS15/ EHI05/ BECE15/ EPA05/ ESO15/ MTE11/ BPY009/ BULE005/ BECE016/ BPCE14/ BPCE15/ BPCE17/)

 

MEV021/ BKL001/ DHHM01/ BPVI004/ BPVI013/ OSE043/ BSM006/ /BBCCT113/

TUE MSW004 / MES015/ MPYE004/ MFC006/ MWG005/
  MTT014/ MJM024/ MS05/ MED005/ MLI005/ MES008/
  MSEI021/ MIP105/ MEV005/ BCS041/ IBO5/ LSE03
  BJM001/ BLE001/ BLE011/ BLE031/ BLE035/ BAL001/
  BAQ001/ BEDS001/ BEE001/ BES002/ BFE101/ BFLI001/
  BHC011/ BHM101/ BHT001/ BHT011/ BHT016/ BJLI001/
  BNS011/ BNS040/ BNS117/ BPOI006/ BPR001/ CLT101/
  CPI101/ DCE01/ DTG001/ MAM001/ MCMM001/ MIR021/
  MNR001/ MTT001/ MVE003/ OEE001/ OEY001/ BNRI103/
  BPVI033/ OLP001/ MCMM101/ NES101/ ODN001/ OMU001/
  OMU005/OTH001/ BRL003/ ES342/ BPVI043/ BLPI002/
  BPVI022/ MVEI012/ MME203/MME303/
27.01.2022 MHD05/ MPSE02 / MSOE02/ MEC006/ MEC106/ MLII104/ MEG06/ MHI06/ MPC06/ MANE001/ RDD07/ MCFT006/ MDE415/
THU MFN006/ MSW006/ MES016/ MPYE005/ MFC007/ MTM06/ MTTM06/ MEV16/ MDV109/ MGSE001/ MMT003/
  MTT015/ MJM025/ MS06 MED006/ MLI006/ MSEI022/ MSTE001/ MLE016 MSD016/ MBP006/ MCS21/MCS208/MCS218/
  MIP106/ MEVE001/ BCS042/ IBO6/ MWG006/ MWG009/  
  MEDS003/MHA001 BSM003/ BSSI014/ /BHIC133/ BHDC107/ BHIC107/ BHIS133/ BPAC107/
    BSOC107/ MIS24/ CHE01/CHE02/
  ASP01/CTE01/CTE101/ CIT001/ MTT004/ BES004/ CLT102/  
  CLT103/ CLT104/ BANC131/ BANC133/ BBCCT103/  
  BBCCT111/BRL004/ ES343/ BCS094/ BESE131/ BESE132/  
  BESE135/  

 

 

28.01.2022 MCO01/ MHD07/ MPSE03/ MSOE03/ MEC007 / MLIE101/ MEG07/ MPCE011/ MPCE021/ MPCE031/ MPA007/ MPA017/ MANE002/
FRI MGPE009/ MFN007/ MSWE010/ MES101/ MES111/ MRDE101/ MCFT007/ MSW014/ MDE416/ MTM07/ MTTM07/
  MES031/ MES131/ MES041/ MAE001/ MPYE007/ MFC008/ MEVE14/ MDV105/ MGSE002/ MMT006/ MSTE002/ MSD017/
  MWG007/ MWG010/ MTT016/  MJM026/  MS07/ MS495/ MBP007/ MCS22/MCS219/
  MED007/ MLI007/ MSEI023/ MIP107/ MEVE002/  
  MEDS005/ BCS051/ AEC01/ BAB102/ / BSW042/ BSWE001/ MEV025/ TS07/ BSMA002/
    OSEI044/ BSSI015/BHT006/ ECO07/ BES144/
  AED01/ BEG006/ BES017/ BFEE103/ BHC015/ BHME103/ BANS182/BEGC107/ BHDC110/ BHIC110/ BPAC110/BPYC131/
  BNS031/ BNS115/ BPOI005/ BWEE004/ CFN01/ DCE05/ BEGLA137/ BHDLA137/
  CIT002/ MGY001/ MIR012/ MSW031 / MVE004/ BNRI104/  
  BPVI034/ / BRL010/ES344/ BPVI044/  BPVI023/  
  BPHCT131/ BPHCT135/  
29.01.2022 MCO03/ MHD09/ MHD13/ MHD17/ MHD21/ MPSE04/ MEG08/ MPCE012 / MPCE022/ MPCE032/ MPA018/ MANE003/
SAT MSOE04/ MEC008/ MEC108 / MLIE102/  MGPE014/ MRDE002/ MCFTE001/MCFTE002/MCFTE003/ MSW015/ MDE417/
  MFN008/ MSW032 / MES102/ MAE002/ MPY002/ MFC009/ MTT017/ MJM027/ MS08/ MSEI025/ MIP108/ MEVE003/ MTM08/ MTTM08/ MEVE15/ MDV108/ MGSE003/ MMT008/ MCS23/ MCS220/
  BCS052/ MES112/ MES132/ MES032/ MES042/ MEDS006 Group-4 /( EHD06/BHDE106/BEGE105/EPS7/EHI04/ EEC14/ BECE214/
  BJM002/ BLE002/ BLE012/ BLE032/ BLE036/ BAL002/ EPA04/BPAE104/ MTE09/ BPY006/ BSWE06/ BULE004/)
  BAQ002/ BEDS002/ BEE002/ BES008/ BFE102/ BFLI002/  
  BHC012/ BHM102/ BHT002/ BHT012/ BHT017/ BJLI002/ BGL002/ BHY002/ BLI221/ BPEL011/ DHHM02/ MEV022/ BKL002/
  BNS012/ / BNS101/ BPOI007/ BPR002/ CNCC01/ CPI102/ BSW041/ OUL003/ PHE16/ ONR003/ BHT007/ RGY101/ ORUL002/
  DCE02/ DTG002/ MACP001/ MACP002/ MAM002/ BSM004/
  MCMM002/MCMM102/ CIT003/ MIR022/ MNR002/ /BHDC133/BSOC110/
  MTT002/OEE002/ OEY002/ OLPI001/ BAPI003/ MTT005/  
  CDM02/OAPI011/ OVA001/ BRL011/ ES345/ NES102/  
  BCOA001/ BLPI003/MVEI013/ BESC131/BESC133/  
31.01.2022 MCO04/ MPSE05/ MEC009/ MEC109/ MLIE103/ MGP005/ MEG09/ MHI08/ MPCE013/ MPCE023/ MPCE033/ MANE004/
MON MFN009/ MSW007/ MES103/ MES113/ MES043/ MES033/ MRDE003/ MCFTE004/ MCFTE005/ MCFTE006 / MPA006/ MPA016/
  MES133/ MAE003/               MTT018/  MJM028/ MS09/ MSEI026/ MSW016/ MDE419/ MTM09/ MTTM09/ MEVE16/ MDV110/
  MEVE004/ MHD10/ MHD14/ MHD18/ MHD22/ MEDS008 MGSE004/ MMT009/ MCS24/MCS221/
  BCS053/ MHA004  
  CTE02/CTE102/ /BNRI105/ BPVI035/ /BPC005/ BRL012/ BPCS184/BPCS186/BSOS184/ BANS184/ BCOS184/ BECS184/
  MVEI014/ PHE07/ ES334/ BPVI045/ BPVI024/ BSKC131/ BHDS184/BPAS184/ / BPY010/ ACS01
  BSKC133/  

 

 

01.02.2022 MCO05/ MPSE06/ MECE001/ MLIE104/ MGPE012/ MEG10/ MPCE014/ MPCE024/ MPCE034/ MANE005/  MRDE004/
TUE MFN010/ MSW008/ MES104/ MES114/ MES134/ MTM10/ MTTM10/ MEVE17/ MDV111/ MGSE006/ MMTE001/
  MES034/MES044/ MPYE008/ MTT019/ MJM029/ MS10/ MVP001/ MCS031/MHI09/
  MED004/ MSEI027/ MHD11/ MHD15/ MHD19/ MHD23/ BCS054/ GROUP-3 ( EHD-3/ /BEGE103/BEGE108/EHI03/EEC10/ EEC13/ EPS03/ EPS08/EPA03/ ESO13/ MTE07*/ BPY005/ BSWE05/ BULE03/
  BLE003/ BLE013/ BLE033/ BLE037/ BAQ003/ BEE003/ BPC06)/
  BEG004/ BES009/ BFEE101/ BFLI003/ BHC013/ BHME101/ BJLI003/ BNS013/ BPR003/ CDM01/ CNCC02/ CPI103/

DCE03/ DTG003/ MACP003/MACP004/ MAM003/

BEDS003/ BGL003/ BPEL012/ CHE04/ DHHM03/ MEV023/ MHY042/ BPVI001/ BPVI018/ RGY102/
  MCMM003/ MCMM103/MIR023/ MNRE015/ MTT003/  
  OEY003/ OLPI002/ OVA002/ NES103/ OAPI012/ ANC01/  
  BRL013/ES335/ BLP004/ MVE005/ BESC132/ BESC134/  
02.02.2022 MCO06/ MECE003/  MLIE105/ MGPE015/ MPSE007 / MEG11/ MTM11/ MTTM11/ MEVE18/ MDV115/ MGSE007/ MMTE002/
WED MSO002 / MSW009/ MAE004/ MPYE009/ MTT020/ MVPI001/ MCS032/MHI10/
  MJM030/ MS11/ MHD12/ MHD16/ MHD20/ MHD24/  
  BCS055/ MES115/  
    CTE03/ CTE103/ BPAG174/ BANC132/ BBYCT133/ BBYCT137/
  AMT01/ BPVI025/ BCOC138/BPCC134/ BCOC134/ BANC134/ BES145/ BPY004/
  BPCC132/  
03.02.2022 MCO07/ MPSE008/ MECE004/  MLIE106 / MGPE016/ MEG12/ MEVE19/ MEDS041/ MGSE009/ MMTE003/ MVP002/ MCS033/
THU MSW017/ MPYE010/ MTT021/ MJM031/  MS91/ BCS062/  
    LSE01/ RGYE112/ BEGA102/BRPA101/ BMTC131/ BMTC133/ BEDS005/
  CHE09/ BES010/ ECO06/ECO13/ EPS12/BPSE212  
  BEGC132/ BEGC134/ BTMC131/ BTMC135/  
  BANC107/ BECC107/  
04.02.2022 MPSE009/ MGPE006/ MWG008/ MWG011/ MSWE001/ MEG13/ MTM12/ MTTM12/ MEDS042/ MGSE010/ MMTE004/ MVP003/
FRI MPYE011/ MS95/ MFP04/ MEDS009 / MHA006 MCS034/
  AOM01 /PCO/BNRI106/ BPVI036/ MAM004/ MNRE016/ ATR01/RGYE114/ BPHE104/ PHE04/ PHE05/ MTE08/ BPYC132/
  BRL007/ ES361/ ES362/ES363/ ES364/ /BPV046/ BPVI026/  
  MVE006/ BES012/ BES121  

 

 

05.02.2022

SAT

MPSE11/ MSWE002/ / MPYE012/ MS92/ MS93/ MS94/ MS96/ MS97/  MEDS010/ MHA008/

 

AMK01/ BES020/ BES122/ BHME106/ BNS105/ BWEE007/ DNHE02/ LMT01/ MME004/ NES104/ BESE065/ BRL015/ BGL001/BLE014/BFLI004/ OAPI013/ BMTC132/ BTMC134/ BMTC134/ BTMC138/

MEG14/ MTM13/ MTTM13/ MGSE013/ MMTE005/ MEDS043/ MVP004/ MCS035/ MRD101/

 

AOR01/ BEGF101/ BLI225/ BPVI005/ BPVI014/ FEG01/ FHD02/ BSM007/ BHIC102/ BPSC102/ BPCC102/ BPAC102/ BSOC102/ BSOC106/ BANC102/ BANC106/ BEGC102/ BHDC102/ BECC102/ BECC106 / BEGC106/ BHDC106/ BHIC106/BPAC106/ BPCC106/ BPSC107/

07.02.2022 MPSE012/MEDSE046/ MSWE007/ MPYE013/ MS21/ MS41/ MEG15/ MTM14/ MTTM14/ MGSE020/ MMTE006/ MCS041/
MON MS51/ MS61/ MS424/ MFP03/ MEDS011/ MHA009/  
   

BES123/ BWEE008/ / DNHE03/ MME005/ BNRI107/ BPVI037/ CTE04/ CTE05/ BESE066/ CTE104/ CTE105/

Group-2(EHD02/BHDE108/BEGE102/ /EHI02 / BECE002/ BPAE102/ ERD01/BRDE101/MTE02 / BPY003/ BULE002/ BPC004)/
  BPVI027/ BCOC133/ BPAC131/ BCOC137/ BPAC133/ BBCCT107/ BPHE106/ PHE06/ECO09/ BSWE003/BHY001/ BCOLA138/
08.02.2022 MPSE013 / MSWE003/ MPYE014/ MS22/ MS42/  MS52/ MEG16/ MTM15/ MTTM115/ MMTE007/ MEDS044/ MCS042/
TUE MS62/ MS425/ MES045/ MHA010/  
    APM01/ BBHF/ BHDF101/ BTMS185/ BPVI006/ BPVI015/ BLIE226/
  BES126/ BNS106/ BPY007/ BWEE012/ BESE046/ CHE05/ BMAF001/ BSKF001/ FAS01/ FBG01/ FEG02/ FGT01/ FKD01/ FML01/
  BEGAE182/BHDAE182/ FMT01/ FOR01/ FPB01/ FTG01/ FTM01/ FUD01/ /BSM008/ BPAG171/
    BPCG171/ BSOG171/ BPAG173/ BPCAS186/ BSOG173/ BEGG171/
09.02.2022 MED002/ MPYE015/ MS23/ MS43/ MS53/ MS63/ MS494/ MCS043/ TS01/
WED MFP05/ MES046/ MEDSE015/ MHA013/  
    BLIE228/ ECO03/ PHE14/ RPF001/BPSC134/ BCHCT135/ BBCS183/
  ACC01/ BES127 / BNS107/ BWEF002/ BPVI028/ / BPVI038/ BULC134
  BPHCT133/ BPHCT137/  
10.02.2022 MPYE016/ MS24/ MS44/  MS54/ MS64/ MED008/ MES047/ MCS051/ TS02/
THU MHA014/  
    BLIE229/ LSE05/ BECC103/ BECC108/ BHIC103/ BPSC103/ BPCC103/
  BES128/ BNS108/ BPYE002/ MTE12/ BGYCT131/ BPAC103/BSOC103/ BSOC108/ BANC103/ BANC108/ BEGC103/
  BGYCT135/ BTMC133/ BTMC137/CHE06/ BPAC101/ BHDC103/ BHDC132/BEGC108/ BHDC108/ / BHIC108/ BPCC108/
  BPSC131/ BBCCT105/ BPSC109/ BPVI007/ BPVI016/BSMA003/

 

 

11.02.2022

FRI

MGP004/ MS29/ MS422/ MS58/ MS611/ MFP01/ MES048/ BES129/ BNS109/ / MTE06/ BPAC108/ BEGC110/ BPSC133/ MCS052/ TS03/

 

BBYCT131/ BSOC131/PHE11/ BECC104/ BECC109/ BHIC104/ BPSC104/ BPCC104/ BANC104/ BANC109/ BEGC104/ BEGC109/ BHDC104/ BPAC104/ BBYCT135/ BHDC109/ BHIC109/ BPAC109/ BPCC109/ BPSC110/ BSW123/ ECO14/ LSE09/ LSE12/

12.02.2022 MS25/ MS45/ MS55/ MS65/ MGPE007/ MHA018/ MCS053/ TS06/
SAT    
    BPVI008/ BPVI017/ BPY008/ PHE10/ TS04/ / BSOC134/ BPAG172/
  BES124/ BNS110/ JMC01/ MTE10/ BGDG172/ BPCG172/ BANC110 / ECO02/
  BSKC132/ BZYCT133/ BSKC134/ BZYCT137/ BPCE011/  
  BPCE013/ BPCE018/  BPCE019/  BPCE021/  
  BEGLA138/BHDLA138/  
14.02.2022 MS26/ MS46/ MS56/ MS66/ MGPE08/ MHA019/ MCSE003/
MON    
  BCOE108/ BES125/ BNS111/ ECO08/ JMC02/ LSE07/ CHE10/ BPY012/ BSW122/ BGYCT133/ BGYCT137/ BUDC132/
  BCHCT133/ BCHCT137/ BEGLA136/ BHDLA136/ BUDC134/ BPC002/
15.02.2022 MS27/ MS57/ MS68/ MGPE010/ MCSE004/
TUE    
  AST01/BES141/ JMC03/ BCOC131/ BCOC135/  BPAC132/ MTE04/ MTE05/ BPCC107/ BSW121/ BPCG173/ BSOC133/
  BPAC134/ BCHCT131/  
16.02.2022 MS28/ MS423/  MS612/ MFP02/ MGPE011/ MHA020/ MCSE011/
WED    
  BES142/ BPHE101/ BPHE102/ ECO01/ JMC04/ PHE01/ BEGLA135/ BHDLA135/ BSKLA135/ BUDLA135/ BMYLA135/ MTE14/
  PHE02/ MES051/ BUDC131/BZYCT131/ BUDC133/ MTE03/ TS05/ BSOC104/
  BZYCT135/  

 

 

17.02.2022

THU

MGPE013/ REC101/

 

BES143/ LSE10/LSE13/ ECO11/ BSOC132/ BHIC134/

Group-1/( EHD01/BGSE001/BHDE101/EHD05/BEGE101/ / EHI01/ BHIE107/ EHI07/ EEC11/EPA01/ /MTE01/BPY001/ BULE001/ BSWE04/ BPC001/)

 

BHDC131/ BEGC133/

18.02.2022

FRI

REC102/ ESO12/

BCOC132/BECC131/ BCOC136/ BECC133/

PHE13/ ECO10/ BPSC132/ BBCCT109/
19.02.2022

SAT

REC103/ FST01/ EPS11/ BANS183/ BEGS183/ BHDS183/ BPCS185/ BPCS183/ BCOS183/ BHIC131 BECC132/BGGCT131/BECC134/ BGGCT133/ BPY002
21.02.2022

MON

BEVAE181/ PHE09/ ESO11
22.02.2022

TUE

BGGCT132/ BPCC131/ BTMC132/ BGGCT135/ BPCC133/ BTMC136/ BPCC110/ BSOC109/ BECC110 / BPCG174/ BHIC132/ BHDC134/ ESO14

THE EXAM OF COURSES IN A GROUP ARE CONDUCTED ON SAME DATE AND TIME. NO REQUEST FOR CHANGE IN DATES FOR THE COURSES WILL BE ENTERTAINED.

 

#MIL BBHF/BMAF/BSKF/FAS/FBG/FEG-2/FGT/FKD/FML/FMT/FOR/FPB/FTG/FTM/FUD/
AWR(E) 1/BEGA 102/AWR(H) 1/BRPA 101: AWR(ENGLISH MEDIUM)/AWR(HINDI MEDIUM) AFW(E) 1/BEGA 001/AFW(H) 1/BHDA 101 : AFW(ENGLISH MEDIUM)/AFW (HINDI MEDIUM)

 

·         GROUP FOR EXAMINATION ARE ON THE BASIS OF COURSE REGISTRATION OFFER

GROUP-1 EHD01/BGSE001/BHDE101/EHD05/ BEGE101/ / EHI01/ EHI07/ BHIE107/EEC11/EPA01/ /MTE01/BPY001/ BULE001/BSWE04/BPC001/
GROUP-2 EHD02/BHDE108/BEGE102/ EHI02/BECE002/BPAE102/ /ERD01/BRDE101/MTE02*/BPY003/BULE002/ BPC004/
GROUP-3 EHD03/ /BEGE103/BEGE108/EHI03/EEC10/EEC13/EPS03/EPS08/EPA03/ESO013/MTE07/BPY005/BSWE05/BULE03/BPC06/
GROUP-4 EHD06/BHDE106/BEGE105/EPS07/EHI04/EEC14/BECE214/EPA04/BPAE104/ /MTE09/BPY006/ BSWE06/BULE004/
GROUP-5 BHDE107/EEG06/BEGE106/EPS15/EHI05/BECE15/EPA5/ESO15/MTE11/BPY009/BULE005/BECE016/BPCE14/BPCE15/BPCE17/
GROUP-6 EHD04/BEGE104/ /BEGE107/EPS06/EPS09/EEC07/BECE107/EHI06/EPA06/ESO16/MTE13/BPY011/BULE006/

 

Write a comment